هو اوپونو پونو

کتاب هندسه صفر از حمیدرضا طباطبایی | علم هواپونوپونو

همرسانی کنید

هندسه صفر
روشی پنهان در میان بومیان هاوایی براي دستیابی
به آرامش الهی و راز نهانی جهان هستی
نوشته : سید حمیدرضا طباطبایی- مابل کتز

شناخت قدرت خداوند و تفکر در عظمت او انسان را وا می دارد که بزرگیش را در حد جرعه اي سر بکشد و مست عشق این قدرت لا ینتاهی شود.

هندسه صفر کتاب هواپونونپونو

همه ي هستی جزعی از کل این دنیاي در هم تنیده است که شناختی هرچند کوچک ، از جزء ما را به سوي الوهیت سوق می دهد .

پس ما به عنوان اشرف مخلوقات به روي زمین و بواسطه ي قدرت و اختیاري که نسبت به دیگر موجودات در کف داریم .

لازم است براي پیمودن راه تکامل بشریت به شناخت خود به عنوان جزعی از کل عالم هستی بپردازیم .به عنوان ابتدایی ترین توصیف در کلمه انسان می توان این موجودیت را به دو بعد جسم و مجرد تقسیم کرد.

جسم همین تن مادي است که خور و خواب و خشم و شهوت از خصایص اوست ولی بعد دیگر که مبحث اصلی در این کتاب است بعد ملکوتی و مجرد است که خوراك آن و آرامش آن فقط عشق است.

این عشق است که او را زنده نگه می دارد و برایش سعادت در پی دارد و او را پرورش می دهد و نقطه ي اتصال او به منشاء اصلی قدرت لایزال و لامکان است این عشق است که او را به ملکوت می رساند.

روح و نفس انسان تأثیر مستقیم بر روي جسم و بدن مادي دارد پس شناخت نفس مسئولیتی است بس خطیر که انجام رساندن آن از کارهاي دشوار و در عین حال شیرین و مسئولیت هر انسان تکامل یافته اي است که این راه
را با عشق بپیماید و به پاکسازي روح بپردازد .

 • انسان صفات و عوارضی دارد که او را از حیوان ترجیح می دهد سپس سزاست که حقیقت وجود خود را طلب
  کند که چه چیزي است و چه کسی است ؟
 • از چه دیاري آمده و به کجا می پیوندد؟
 • اي انسان تو را براي چه آفریده اند؟
 • این تن خاکی را به چه سبب داري؟
 • تو از این اختیار به چه سان استفاده می کنی ؟
 • وجه تمایز انسان و حیوان همان نفس است که شناخت آن باعث شناخت الوهیت می شود.

هواوپونوپونو مبحث مورد نظر در این کتاب راهی بسیار هموار و شیرین براي رسیدن به الوهیت و برداشتن موانع
براي جاري شدن این عشق لایزال در بحر وجودي هرکس به منظور رسیدن به سکوت و سکون و صفر و نقطه
ي عطفی براي نفس به منظور بقا و فنا ناپذیري است.

فهرست کتاب هندسه صفر

 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • فصل اول
  • هواوپونوپونو و در هم تنیدگی کوانتومی
  • درهم تنیدگی کوانتومی چیست ؟
  • و آیا ما در جهان کوانتومی زندگی می کنیم ؟
  • یگانه رفتار کردن
  • جمع بندي
 • فصل دوم 
  • هواوپونوپونو در جهان هولوگرافیک
  • نگاهی تازه و استثنایی به واقعیت
  • مغز هولوگرام
  • هولوگرام چیست ؟
  • کیهان هوگرام
  • تن هولوگرافیک
  • جیبی پر از معجزه
  • هاله هاي انرژي
 • فصل سوم
  • آیا هواوپونوپونو می تواند صفر صلح در خاورمیانه باشد؟
  • هواوپونوپونو محل بودن در آرامشش
  • جنگ براي چه؟
  • هواوپونوپونو و خرد
 • فصل چهارم : 42
  • تعریف هواوپونوپونو
 • فصل پنجم
  • الوهیت و خویشتن شناسی
  • نسبت طلایی
  • تعریفی کوتاه از نسبت طلایی:
  • نسبت طلایی و ابزار هواوپونوپونو
  • چند نکته مهم
  • چه کسی مسئول است
  • هواوپونوپونو و جهان هولوگرافیک

clean yourself, clean universe-Bestieideas.com

همرسانی کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.