متافیزیک، احضار روح، تله پاتی و خلسه محقق سید محمد میر کمالی

همرسانی کنید

قدرتھاي رواني در پرواز روح

پس از شروع كار بر روي چاكراھا، ممكن است دريابيد كه قدرتھاي رواني در وجود شما رو به افزايش است. اين امر نتيجه
طبيعي تحريك چاكراھاست. در سري بعد كه درباره كاربرد انرژي پيشرفته تر مي باشد، توضيح خواھم داد كه چگونه مي توان برخي
از اين توانائي ھا را پرورش داده و مورد استفاده قرار داد و اينكه چگونـه مي توان انرژي كنداليني را بطرف بالا كشيد.

بالا كشيدن انرژي در پرواز روح

بنشينيد يا دراز بكشيد. خود را وانھاده كنيد و ذھن خود را با آگاھي تنفسي پاكسازي كنيد. آگاھي خود را بر روي پاھا متمركز كنيد. از
دستان خود جھت بالا كشيدن انرژي از درون پاھا استفاده كنيد و انرژي را به درون چاكراي قاعده بكشيد. تصور كنيد انرژي را
چنگ مي زنيد و آن را در درون خود به طرف بالا مي كشيد. عين ھمين عمل را با دستان خود انجام دھيد و با تنفس آگاھانه و تنفس
رنگي، ھوا و انرژي را به درون ريه ھاي خود بكشيد.

توجه: ضمن اين كار سعي كنيد و تصور نمائيد دستانتان درون ساق پاھاي شما و درست در داخل قسمت جلوي بدنتان قرار گيرند.
آگاھي تنفسي را به عنوان كمكي جھت بالا كشيدن انرژي مورد استفاده قرار دھيد. انرژي را در درون خود ھمراه دم بطرف بالا
بكشيد و آن را در موقع بازدم نگاه داريد. اين عمل را چندين بار حداقل به مدت چند دقيقه انجام داده، انرژي را بطرف چاكراي قاعده
اي بالا بكشيد. در ضمن اين عمل ممكن است چيزي احساس كنيد و يا نكنيد. با اينحال حتي اگر چيزي احساس نكنيد، مقداري از
انرژي را با اين تمرين بطــــرف بالا مي كشيد. مقدار انرژي كه بدين طريق در درون خود به بالا مي كشيد به تدريج ھمراه با
پرورش چاكراھا افزايش مي يابد.
مسير طبيعي انرژي از كف پاھا شروع شده، از طريق ساقھا به طرف بالا آمده و تا مركز قاعده اي پيش ميرود و در درون شما
جاري مي گردد. اين انرژي چاكراھاي شما را تحريك مي نمايد و آنھا اين انرژي بنياني را به نوع ديگري از انرژي تبديل مي كنند.
سپس اين انرژي تبديل يافته در بدن اثيري شما جريان يافته و بدان انرژي مي بخشد. ً ھمراه با تمرين احساس خواھيد كرد كه واقعا اين
انرژي شما احساس سوزش و خارش يا جوش و خروش را ايجاد مي كن

بعد ذھني در پرواز روح

اين بعد منظره اي است تماشايي! رودھاي رنگين كمان صوت، محصور بين سواحلي از نور لرزان است. افكار ماند طرح ھائي
از نور و صوت، رنگي و متغير مي باشند و شما در دشتھاي افكار و عقايد زير آسمان شفاف الھام قدم مي زنيد. اگر وارد آن شديد
سعي نكنيد آن را با مقوله منطق درك نمائيد، زيرا از حيطه ادراك منطقي انسان خارج است. فقط آن را بپذيريد، جريانش را دنبال كنيد
و از آن لذت ببريد.
اين بُعد به اعتقاد من ھـمان چيــزي است كه وايكينگ ھاي باستاني آن را « رنگين كمان» مشـھور خــانه خدايــان مي ناميدند. در
واقع چنان به نظر مي رسد و احساس مي گردد كه گويا مشغول بالا رفتن از رنگين كماني ھستيد كه مشرف به دنيائي شگفت انگيز
است كه در آنجا گوئي خدايان زندگي مي كنند. (الھام گرفته از افسانه ھاي اسكانديناوي )م.
اينجا باشيد،در جھاني حيرت انگيز و شگفت آور. كودك درون خو درا رھا كنيد تا در دنياي شگفت انگيز پريان بازي كند. ھمه
چيز را در اينجا واقعي و جامد احساس مي كنيد. زمان دراينجا، باز ھم بيش از جھان اثيري تغيير ماھيت يافته و واقعيت، رنگي و
متغير است.

داونلود رایگان کتاب از سایت BestieIdeas:

BestieIdeas.com-meta physics, ehzar, telepathy داونلود فایل پی دی اف

همرسانی کنید

8 دیدگاه دربارهٔ «متافیزیک، احضار روح، تله پاتی و خلسه محقق سید محمد میر کمالی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.