نکنه فکر کنه ما نداریم یا لنگیم؟

دوره آموزشی مهارت حرف زدن راجع به پول | دانلود رایگان

همرسانی کنید

نکنه فکر کنه ما نداریم یا لنگیم؟ این جمله ایست که افرادی که از صحبت کردن راجع به پول خجالت میکشند، در ذهن خود تکرار میکنند!   حتی فروشنده هایی را دیدم که بخاطر خجالت کشیدن از گفتن قیمت، مداوم تاکید میکنند که شغل اصلیشان چیز دیگریست و برای تفریح فروشنده هستند و به سود …

دوره آموزشی مهارت حرف زدن راجع به پول | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید