درسی نفسگیر درباره اینکه چگونه از ترس تنها ماندن در زندگی و از دست دادن عزیزان رهایی یابیم.

بسته رهایی از تنهایی و مهرطلبی از دکتر شیری – دانلود رایگان

همرسانی کنید

به درخواست رسمی وبسایت دکتر علیرضا شیری از سایت حذف شد.   آموزش غیر حضوری بسته رهایی از تنهایی و مهرطلبی قدم به قدم شناخت و خلاصى از تله رهاشدگی و مهرطلبی پولداری بهتر است یا بی پولی؟ پولدار با شخصیت بهتر است یا پولدار بی شخصیت ؟ بی پول با شخصیت بهتر است با …

بسته رهایی از تنهایی و مهرطلبی از دکتر شیری – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید