متافیزیک، احضار روح، تله پاتی و خلسه محقق سید محمد میر کمالی

همرسانی کنید

قدرتھاي رواني در پرواز روح پس از شروع كار بر روي چاكراھا، ممكن است دريابيد كه قدرتھاي رواني در وجود شما رو به افزايش است. اين امر نتيجه طبيعي تحريك چاكراھاست. در سري بعد كه درباره كاربرد انرژي پيشرفته تر مي باشد، توضيح خواھم داد كه چگونه مي توان برخي از اين توانائي ھا را …

متافیزیک، احضار روح، تله پاتی و خلسه محقق سید محمد میر کمالی ادامه »

همرسانی کنید