جذب متافیزیکی

جذب متافیزیکی خواسته های مورد نظرتان با انرژی امواج فکری | دانلود رایگان

همرسانی کنید

همه انسانها آرزوها و خواسته های مختلفی دارند که دوست دارند به سرعت به آن برسند. جذب متافیزیکی ، حقایقی بسیار عمیق تر درباره چاکرای چهارم را به شما نشان میدهد و بیان میکند که چطور میتوانید با استفاده از حس عشق، در زندگی خود جهش کوانتومی ایجاد کرده، و باجهش از مانع زمان-مکان، آنچه …

جذب متافیزیکی خواسته های مورد نظرتان با انرژی امواج فکری | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید