برسام قاسمی

نباید ها، انواع تحلیل از برسام قاسمی | دانلود رایگان

همرسانی کنید

این فایل درباره اینه که با چه پولی باید معامله گران بیان تو بازار! خیلیا دارن به فنا میرن، چون با قرض و وام دارن میان تو کار…! برسام قاسمی

همرسانی کنید