دوره پیشرفته

دوره پیشرفته قوانین جهان هستی از امیر خلعتبری – دانلود رایگان

همرسانی کنید

اگر سالها و بارها کتاب های مختلف را خوانده ای و نتیجه ای نگرفتی اگر دیدی انسانهایی که بسیار میدانند اما نتایج خوبی ندارند اگر میدانستی درست چیست و غلط چیست و اما نتایجت باز هم ناخوب شده  اگر سوالهای بیشماری داری که چرا آخه ،چرا واقعا چرا و هزاران چرایی های دیگری که خدایا …

دوره پیشرفته قوانین جهان هستی از امیر خلعتبری – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید