می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه ” خرسواری” برگزار نمی شود؟!

همرسانی کنید

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه ” خرسواری” برگزار نمی شود؟! پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند، بلکه هرگاه سوارکار خودشان …

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه ” خرسواری” برگزار نمی شود؟! ادامه »

همرسانی کنید