دوئل با کامل گرایی

دوره دوئل با کامل گرایی از دانیال نظامی | دانلود رایگان

همرسانی کنید

برای شنیدن به این فایل صوتی کلیک کنید. روی سرش اسلحه گذاشته بودند؛ به نفس نفس افتاده بود. التماس می کرد که منو نکشید ، جوونم، کلی آرزو دارم. هرچقدر التماس کرد به حرفش گوش نکردند. وقتی دید بیش از این نمی تونه مقاومت کنه، گفت باشه ماشه رو بکش، فقط جوری بکش که خون …

دوره دوئل با کامل گرایی از دانیال نظامی | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید