دوره جامع عشق و مودت در روابط

دوره کشف قوانین زندگی از عباسمنش

همرسانی کنید

به درخواست رسمی سایت عباسمنش از سایت حذف شد. دوره کشف قوانین زندگی – بر عکس تمام موجودات این سیاره که بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده بنام غریزه، عمل می کنند و قدرتی برای تغییر شرایط شان ندارند، ما به عنوان یک خالق پا به جهانی قانونمند گذاشته ایم که به ما این …

دوره کشف قوانین زندگی از عباسمنش ادامه »

همرسانی کنید